Terms of Condition

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  1. การสั่งซื้อสินค้า จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อย และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ clinton.co.th 
  2. ส่วนราคาและโปรโมชั่นใด ๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ clinton.co.th นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทได้
  3. เมื่อขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ เมื่อมีวิดีโอขณะเปิดกล่องสินค้า ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการคืนสินค้า 
  2. บริษัทจะรับคืนสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย การแตกหัก หรือชำรุดจากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง รวมไปถึงสินค้าผิดแบบ ไม่ตรงกับที่สั่ง หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์
  3. บริษัทไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้
3.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเว็บไซต์ https://clinton.co.th
3.2 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า
3.3 ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า อัคคีภัย ฯลฯ

การขายและสั่งซื้อบริการ (Home Service / คูปอง Voucher) คูปอง Voucher บริการทุกใบที่ทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ dohome.co.th สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อคูปอง Voucher /ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง Voucher ที่พิมพ์ออกจากระบบแล้วและเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปอง Voucher หรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ หากท่านไม่ใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงภายในกำหนดวันหมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงนั้นๆ

0
LINE LOGO SVG