Delivery Information

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าแก่ท่าน เมื่อท่านได้ชำระเงินและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุเท่านั้น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 1-3 วันทำการ เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า การจัดส่งสินค้าอาจใช้ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด ในกรณีต่อไปนี้ (1) วันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว (2) สินค้าขาดตลาด (3) สินค้าสั่งจองล่วงหน้า (4) ภัยธรรมชาติ และกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่งด้วย
  • หากต้องการติดตามสถานะคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบผ่านเวปไซต์ได้ หากท่านยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่บริษัท ยืนยันคำสั่งซื้อ รบกวนติดต่อ 02 899 1889
  • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน ฝ่ายบริการลูกค้า 02 899 1889

ประเภทของการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้เท่านั้น โดยบริการจัดส่งสินค้า จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ทำการตกลงไว้ในรายการสั่งซื้อ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ค่าบริการการจัดส่งจะถูกพิจารณาจากน้ำหนักและขนาดจริงของสินค้า โดยเริ่มต้นที่ 60 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเลือกประเภทการจัดส่งให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
0
LINE LOGO SVG